Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Il-Kappillan Mons Kalċidon Vassallo
Moderatriċi:  Agnes Camilleri  (tel: 21574668 mob: 99802356)
Segretarja:  Mary Vella (tel: 21572518 mob: 99233454)
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Meta: Kull xahrejn, l-ewwel Tnejn tax-Xahar – Xitwa: 7.15pm  Sajf: 7.45pm

Azzjoni Kattolika Mġarr

Direttur Spiritwali: Il-Kappillan Mons Kalċ Vassallo
Nisa’: Presidente Maria Camilleri  Tel: 21575517
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Meta: L-Erbgħa fid-9.00am
Għan: Formazzjoni Spiritwali u Biblika , b’impenn għall-Apostolat.
Ħarġiet matul is-sena. Festa ta’ San Ġwann Bosco fil-31 ta’ Jannar. Festa ta’ Santa Rita fit-22 ta’ Mejju.  Għajnuna fid-Dar tal-Providenza f’Ġunju.  Ħarġa bil-quddiesa fil-Bażilika Ta’ Pinu, Għawdex , u Via sagra fuq l-Għolja tal-Għammar, f’Settembru.

Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Gesu

Madre: Sr. Agnesina  Falzon
Indirizz: “Porziuncola” Triq Dun Edgar
Tel: 21574715

Grupp Abbatini

Direttur: Il-Kappillan Mons Kalċidon Vassallo   Tel: 21572578
Prefett: Yentil Troisi   Tel: 79425599
Laqgħat: Knisja Parrokkjali
Meta: Xitwa  5.15pm   Sajf: 6.15pm
Għan: Servizzi Liturġiċi, adorazzjoni u Purċissjonijiet

Grupp Kariżmatiku: “L-Imħabba tal-Mulej”

Leader: Doris Muscat Tel: 21575623
Laqgħat: Kappella tas-Sorijiet :  Nhar ta’ Tlieta.
Meta: Xitwa: 6.45pm      Sajf: 7.45pm
Għan: It-Tixrid u l-Għixien tal-Kelma t’Alla.
Nofs ta’ nhar Irtir  fl-Avvent u fir-Randan.  Lejl Adorazzjoni f’Ħamis ix-Xirka.       Pellegrinaġġ bil-mixi għall-Knisja tal-Mellieħa, fl-aħħar Ħadd ta’ Awwissu.

Għaqda Patrimonju u Festa

Koordinatur: Mons Kalċidon Vassallo
President:  Michael Farruġia  Mob : 99443853
Segretarju: Malcolm Gauċi.
Għan:
Ħarsien u Kura tal-Patrimonju tal-Parroċċa u Armar tal-Festa.

Grupp Ministri Straordinarji tat-tqarbin

Responsabbli: Mary Vella   Tel: 21572518
Għan: Għajnuna fit-Tqarbin fil-Quddies. Tqarbin lil xi Morda.

Grupp Letturi

Responsabbli: Doris Muscat   Tel: 21575623
Għan: Fuq sistema ta’ Roster, jieħdu ħsieb il-Proklamazzjoni tal-Kelma waqt il-Quddies.

Grupp E.B.D.A. (Edukazzjoni Biblika Dejjiema Adulti)

Direttur Spiritwali: Mons Alwiġ Deguara.
Jieħdu ħsieb: Anġelo u Vivienne Galea :  Tel: 21574794
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija
Meta: Il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija
Għan: Insiru Midħla tal-Kelma t’Alla.

Grupp Ħniena Divina

Tieħu ħsieb: Antonia Abela  Tel: 21575630
Meta: Adorazzjoni fil-knisja Parrokkjali kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fl-10.30 a.m.
Għan:
Xandir tal-Messaġġ u tad-Devozzjoni lejn il-Ħniena Divina. Talb biex il-Ħniena t’Alla tinżel fuq id-Dinja Kollha.
Festa tal-Ħniena Divina fit-tieni Ħadd tal-Għid. Festa ta’ Santa Fawstina fil-5 ta’ Ottubru.

Grupp Marjan tal-Oratorju

Direttur Spiritwali: Mons Alwiġ Deguara
Tieħu ħsieb:  Theresa Camilleri  :  Tel : 21573871
Għan: Għarfien aħjar ta’ Marija f’Ħajjitna.
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija
Meta: Kull tlettax tax-xahar.     Xitwa: 7.00pm  Sajf: 8.00pm
Rużarju kull l-ewwel Sibt tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Quddiesa b’suffraġju għal dawk li mietu matul l-aħħar xahar u rużarju quddiem Ġesu Sagramentat.     

Grupp Rużarju

Tieħu ħsieb:  Maria Micallef   Tel: 21575601
Għan: Talba tar-Rużarjugħall-Bżonnijiet tal-Parroċċa.
Meta: Mit-Tnejn sas-Sibt fit-3.00pm – Il-Ħadd:  Siegħa Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.
Reċita tal-Għoxrin Posta tar-Rużarju: Ferħ, Dawl, Tbatija u Glorja, fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Faraġ

Tieħu ħsieb: Maria Muscat   Tel: 21574648
Għan: Żjarat lill-Familji li jitilfu lil Xi Ħadd Għażiż, b’Messaġġ ta’ Faraġ. Tama u Sapport.

Grupp Missjoni

Responsabbli: Agnes Camilleri  Tel: 21574668
Għan: Koordinazzjoni għat-Tqassim u l-Ġbir tal-Envelopes tal-Missjoni, għall-Ġurnata Missjunarja. Tqassim tal-ktejjeb “Knisja Missjunarja.”

Grupp Fratelli

Responsabbli: Joe Sant   Tel: 21581119
Għan: Sehem fil-Purċissjonijiet.

Grupp Santa Marta  (Tindif tal-Knisja)

Responsabbli: Maria Camilleri   Tel: 21575517
Għan: Tindif tal-Knisja, fuq bażi ta’ Roster, darba fil-ġimgħa.

Grupp “Street Helpers”

Resposabbli: Agnes Camilleri :  Tel : 21574668
Għan : Tqassim tal-Fuljett “Flimkien” , darba fix-Xahar, lill-Familji Kollha tal-Parroċċa. Iqassmu wkoll tagħrif ieħor li jkun hemm bżonn.

Grupp Arrangamenti ta’ Fjuri

Responsabbli: Giovanna Buġeia   Tel : 21575507
Maria Micallef   Tel : 21575601
Għan: Arranġamenti ta’ fjuri fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Ċimiterju “Madonna tal-Karmnu”

Responsabbli: Alessio Mifsud   Tel: 21574687
Għan:  Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Imġarr. Ftuħ taċ-Ċimiterju.

Kor Parrokjali “REĠINA COELI”

Surmast: Mary Cauchi B.Educ., A.T.C.L. , L.Mus. LCM     Mob: 79046021
Organista: Rita Ghio  A.T.C.L. , L.T.C.L.
Għan: Il-Kor jipprepara għall-funzjonijiet liturġiċi ta’ matul is-Sena.
Kunċerti: L-Erbgħa wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja.

Grupp “MĠARR FOLK GROUP”

Responsabbli:   Bernard Vella    Tel: 21574686    Mob: 79046166
Mary Vella Frendo   Tel: 21575613   Mob: 99270298
Għan: janimaw diversi quddies, skont il-bżonn.

Kor tat-tfal/tfajliet

Resposabbli: Pawlu Said   Mob: 99804477
Mary Vella   Mob: 79046021
Għan: Janimaw il-quddies għat-Tfal, kif ukoll quddies ieħor, fosthom dik tal-ewwel tqarbina.

Grupp ta’ Talb għall-qdusija tas-saċerdoti

Resposabbli: Carmen Vella   Tel: 21575613
Meta: Is-Sibt mid-9.00pm sal-11.00pm
Għan: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti. Quddiesa u Adorazzjoni darba fix-xahar.

Grupp “Tqassim ta’ Kliem il-Ħajja”

Resposabbli: Agnes Camilleri   Tel: 21574668
Għan: Li jwassal il-kelma t’Alla miktuba lill-familji tal-Parroċċa, permezz tal-ktejjeb “Kliem il-Ħajja”
Fil-Parroċċa hemm 280 familja abbonati f’dan il-ktejjeb.