Il-Ħadd li ġej niċċelebraw is-solennità tal-Qaddisin Kollha. Tajjeb li niftakru li aħna msejjħin għall-qdusija.

It-Tnejn, 2 ta’ Novembru, l-Għid tal-Imwiet, il-Quddies ikun fis-6.30am, fis-7.00am, fis-7.30am u fis-7.00pm li tkun quddiesa b’suffraġju għall-ħutna l-Mejtin kollha tal-parroċċa tagħna. Iċ-Ċimiterju jkun miftuħ,  nitolbukom biex meta tmorru ċ-ċimiterju żżommu ambjent ta’ ġabra u l-post naddif.

Nhar it-Tlieta, 3 ta’ Novembru, il-Quddiesa ta’ fil-għaxija tkun b’suffarġju għas-saċerdoti kollha li ħadmu fil-parroċċa tagħna.

Nhar l-Erbgħa ssir l-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika tan-nisa fid-9.00am fl-Oratorju u filgħaxija jitkompla l-Kors ta’ Kana, fit-7:45pm fl-Oratorju.

L-Erbgħa filgħaxija l-Quddiesa tkun b’suffraġju għall-benefatturi tal-Parroċċa u membri tal-Fratellanzi tal-parroċċa.    

Nhar il-Ħamis, wara il-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Filgħaxija l-Quddiesa tkun b’suffraġju għall-Membri mejtin tal-għaqdiet kollha tal-Parroċċa u benefatturi tal-Oratorju Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. Wara l-Quddiesa nagħmlu l-laqgħa tal-Kelma t’Alla, fil-Knisja.

Matul dan l-weekend li ġej, se nagħmlu bejgħ ta’ pjanti minnfejn iċ-ċemiterju u fuq iż-Żuntier b’risq il-Parroċċa. Inkunu ġenerużi.

Nixtieq ninfurmakom li matul din il-Ġimgħa se npoġġu il-mużajk ta’ Santa Marija f’postu mill-ġdid fil-Fronte Spizio tal-Knisja Parrokkjali. Dan il-proġett kien wieħed ta’ importanza kbira, għax li kieku ħallejnih aktar konna nitilfu xi partijiet minnu darba għal dejjem. Għall-grazzja t’Alla l-ħidma, li ħadet żmien aktar milli ħsibna, waslet fi tmiemha. Dan iwassalna biex nifhmu li proġetti bħal dawn jirrikjedu l-flus. Għalkemm dan kien proġġett ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropeja, il-Parroċċa ħarġet €30,000 minnu, liema somma għandha ma nġabritx kollha. Baqalna niġbru madwar €16,000.

Bħalissa ukoll għaddejjin ħidmiet oħra fil-parroċċa, anke minħabba ħsarat li ġew ikkawżati tul is-snin: insemmu l-proġett tal-Bar fl-oratorju, li meta ġejna biex nirranġaw xi ħsarat fil-bar, indunajna bi ħsarat akbar, fi kmamar oħra ikkawżati tul ż-żmien. Ukoll, ħsarat oħra li ma jistgħux jistennew u li jridu jsiru huma partijiet sostanzjali mis-soqqfa tad-Dar Parrokkjali, (il-parti magħrufa bħala tas-sefturi,) liema xogħol se jibda fil-ġranet li ġejjin, minħabba ħsarat konsiderevoli li qed isiru perikolużi. Nappella għall-ġenerożità tagħkom: minn jixtieq jagħti l-għajnuna finanzjarja għandkom tkellmu lil Kappillan b’mod personali. Minn qalbna nirringrazzjawkom.