Għada/Illum niċċelebraw l-Għid il-Kbir, Jum il-Qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Wara l-Quddiesa tal-10.30am isir it-tberik tal-bajd u l-figolli tal-għid.  

Dan il-weekend indawwru l-arloġġ għall-ħin tas-sajf. Għalhekk mit-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-7.00pm. Fiż-Żebbiegħ il-quddiesa tat-Tlieta u l-Ġimgħa tkun fis-6.30pm.

It-Tlieta 2 t’April jibda t-tberik tal-familji u d-djar tagħna. It-Tlieta ser inbierku Triq Sebħ, Misq u Melissa. It-tberik isir bejn l-4.30pm u s-7.00pm. Jekk xi ħadd ma jistax f’dawn il-ħinijiet u jixtieq ibierek jista’ javviċina lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Il-Ħamis 4 t’April filgħodu wara l-Quddiesa ssir l-adorazzjoni organizzata mill-grupp tal-Ħniena Divina. Filgħaxija jsir it-tberik fi Triq l-Imqades minn fuħħar l-Aħmar sa S.Anna.

Il-Ġimgħa 5 t’April huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar, filgħodu isir it-tqarbin tal-morda tal-ewwel grupp.

Is-Sibt 6 t’April wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fl-okkażjoni tal-festa tal-Ħniena Divina li tiġi ċċelebrata f’dak il-weekend.

Il-Ħadd 7 t’April tittella l-attività Festa Frawli mill-Kummissjoni Lejla Mġarrija tal-Parroċċa tagħna, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali. Inħeġġukom biex nagħtu s-sehem tagħna. Infakkru li l-qliegħ minn din l-attivita’ jmur b’risq il-bini tas-Sagristija.

Il-Weekend li ġej huwa l-ewwel weekend tax-xahar u għalhekk issir ukoll il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Apparti l-proġett tas-Sagristija, żgur li ser ikun hemm bżonn ta’ manutenzjoni fuq il-kumplament tal-Knisja. Nappellawlkom biex tgħinuna mill-aħjar li tistgħu.

Nixtiequ nuru l-apprezzament tagħna u nirringrazzjaw mill-qalb lil dawk il-voluntiera kollha li taw is-sehem tagħhom biex stajna niċċelebraw dawn il-jiem qaddisa f’ambjent ta’ talb u ġabra:

-Il-helpers li għenu fl-armar u t-tindif tal-Knisja.

-Dawk li jarmaw il-fjuri.

-Helpers li għenu fit-tisjir għal wara l-funzjoni ta’ Sibt il-Għid.

-Il-Korijiet, il-Kummissjoni Liturġija, l-abbatini, fratelli, il-letturi u l-ministri tat-tqarbin.

-Il-Kummissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u lil kull min għen biex organizzajna l-purċissjonijiet.

-Scouts, Kunsill Lokali u l-pulizija.

Matul din il-ġimgħa għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem Ġemma Bezzina. Agħtiha O Mulej…

F’isem is-saċerdoti u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali nawguraw Għid Qaddis lil kulħadd.