Il-Ħadd, 14 t’Awwissu:  Il-Griżma tal-Isqof – It-Tieni Grupp:  Fl-10.30am Quddiesa mmexxija minn Mons. Isqof Joseph Galea Curmi li fiha ser jagħti il-griżma tal-Isqof liż-żgħażagħ. (Grupp B – Kunjomom jibda bil H sa Z)

IT-TNEJN, 15 T‘AWWISSU: L-GĦID ASSUNTA – Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fl-10am ibda l-Pellegrinaġġ tal-Muturi sal-Parroċċa ta’ Ħad Dingli. Din se tkun b’risq il-Hospice Malta. 

IT-TLIETA, 16 T‘AWWISSU: INAWGURAZZJONI TAL-MANTFis-7pm Quddiesa mmexija minn Kan. Martin Borg. Wara ċ-ċelebrazzjoni ssir l-inawgurazzjoni tal-Mant. Santa Marija titpoġġa taħt il-mant, u jsir it-Tberik tal-istess Mant . 

L-ERBGĦA, 17 T‘AWWISSU: I TRIDU – JUM IL-FAMILJA: Fil-5.30pm ikun hawn konfessur barrani għall-qrar. Fis-7pm Quddiesa għall-Familja li jiċċelebra Mons Edgar VellaMistiedna speċjali l-koppji li żżewwġu din is-sena, dawk li għalqu 25 u 50 sena miżżewwġin kif ukoll dawk li għammdu lil uliedhom matul din is-sena. Jagħmel il-Prietka tat-Tridu Mons Carmelo Refalo, Arċipriet tax-Xagħra, Għawdex. Wara l-Quddiesa ssir il-preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Marija. 

ILAMIS, 18 T‘AWWISSU: II TRIDU – JUM IS-SAĊERDOTI U L-ERWIEĦ IKKONSAGRATI. Fis-7pm Quddiesa immexxija minn Dun George Schembri u li fiha jikkonċelebraw s-saċerdoti Mġarrin u flimkien ma’ dawk li ħadmu fil-parroċċa matul is-snin. Jagħmel il-prietka tat-Tridu Mons Carmelo Refalo, Arċipriet tax-xagħra Għawdex. Mistiedna speċjali l-Abbatini u l-Familji tagħhom. Fil-quddiesa ssir il-vestizzjoni tal-Abbatini.

ILIMGĦA, 19 T‘AWWISSU: III TRIDU – JUM L-OPERATURI PASTORALIQuddiesa tat-Tielet Tridu mmexxija minn Mons. Alfred Vella Jagħmel il-prietka tat-Tridu Dun Karm Refalo Kappillan tax-Xagħra Għawdex. Mistiedna speċjali l- Operaturi Pastorali kollha u l-familji tagħhom. Wara l- Quddiesa ssir l-Antifona u l-Barka Sagramentali. 

IS-SIBT, 20 T‘AWWISSU: LEJLIET IL-FESTAFid-9.30am isir Quddiesa tat-Te Deum bis-sehem Speċjali tal- Morda u l-Anzjani. Fil-quddiesa jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Imexxi Kan. Charles Gauci. Inħeġġu lill-anzjani biex ningħaqdu flimkien.  Fis-6.45pm Translazzjoni tar-Relikwija mill-altar tar-Rużarju għall-Artal Prinċipali, jitkanta L-Ewwel Għasar tal-festa u wara Quddiesa Solenni jmexxi Dun Sean Abela. 

ILADD, 21 T‘AWWISSU: JUM IL-FESTA:  Fid-9am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-E.T. Mons George Frendo, Arċisqof Emeritu Ta’ Tirana- Durrës fl-Albanija, li jagħmelukoll I-Omelija tal-festa. Fil-11am ssir Quddiesa letta. Fl-12pm Talba tal-Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-knisja fejn isir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara.  Fis-6pm Quddiesa bit-Tieni Għasar immexija minn Mons. Lino Grech. Wara tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq il-Kbira (meta toqrob lejn Triq Vitale tibda t-talba tar-Ruzarju), Triq Vitale, Triq San Pawl, Triq Santa Marija, Triq Ramiro Calì, Triq Sir Harry Luke għal fuq iz-zuntier. Imexxi l-purċissjoni Mons. Lino Grech. Fid-dħul fil-knisja, kant tal-Antifona u Barka Sagramentali. 

Avviżi oħra

Nhar il-Ġimgħa 19 t’Awwissu, l-Uffiċċju Parrokkjali mhux se jkunu miftuħ.

Infakkru: Wieħed jista’ jakkwista ritratt uffiċjali tal-istatwa ta’ Santa Marija għall-prezz speċjali ta’ €5.  Waslu s-sett ta’ bolol kommemorattivi b’rabta maċ-ċentinarju. Il-Prezz huwa ta’ €27. Wieħed jista’ jiġbor l-ordni mingħand il-helpers  mis-Sagristija jew mill-Uffiċju Parrokkjali. Hemm numru limitat

Wasal Dawl il-Punent: Grazzi lil dawk kollha li għenu fih u lil dawk li rriklamaw fih. 

Infakkrukom fl-envelope tal-festa. Nitolbukom  tgħinnuna fil-ġbir envelopes; tistgħu ġġibu d-donazzjoni tagħkom hawn fil-Knisja. S’issa ġbarna €2,713.  Inħeġġukom biex tgħinnuna!

Min jixtieq jagħmel Bukkett li MJinxifx lil Santa Marija b’risq il-parroċċa jista’ javviċina lill-Kappillan. Dawk li jixtiequ jagħmlu bukkett lil Santa Marija fil-jiem tal-festa jistgħu ikellmu lil Marija Micallef jew lill-Kappillan. 

Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jistieden lill-pubbliku biex jersqu u jagħtu d-demm nhar It-Tnejn 15 t’Awwissu mit-8:30am sas-1:00pm fil-mobile blood donation unit li dakinhar ser ikun maġenb il-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr. Is-Servizz waqt li jirringrazzja bil-quddiem lil dawk kollha li ser jersqu biex jagħtu d-demm ifakkar fl-importanza lidejjem tiġi ippreżentata l-karta tal-identità kif ukoll il-maskra.