Il-Ħadd 15 t’Awwissu, niċċelebraw il-festa liturġika tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.Nkomplu bi tħejjija tagħna għall-festa tal-parroċċa tagħna billi l-quddies tal-10.30am tkun dik tal-kwindiċina u  se tkun animata mill-kor JAM.

Hi drawwa li nhar Santa Marija nagħtu d-demm. Is-Servizz Nazzjonali tat-Trasfużjoni tad-Demm jixtiequ jistiednu lill-komunità tagħna biex jagħtu d-demm fil-mobile blood donation unit mit-8:30am sas-1:00pm maġenb il-Knisja Parrokkjali.

Għada t-Tnejn 16 t’ Awwissu, fil-5.00pm laqgħa għall-abbatini fil-Knisja Parrokkjali. Importanti ħafna l-preżenza tal-abbatini hekk kif se jkunu qed iħejju ruħhom għall-vestizzjoni.  

Fis-7.00pm niċċelebraw l-Quddiesa li fiha jkunu mistiedna l-operaturi pastorali u l-lajci impenjati – dawk kollha li jgħinnu fil-ħajja tal-parroċċa. F’din l-quddiesa se jingħata l-mandat lil Ministri stra-ordinarji tat-Tqarbin u l-letturi biex jagħtu sehemhom fil-parroċċa tagħna. Il-Quddiesa tkun animata mill-kor Regina Ceoli.   

Wara l-Quddiesa jsir programm fuq iz-zuntier mill-Banda Marija Mtellgħa s-Sema, tal-Imġarr.  

It-Tlieta 17 t’Awwissu, mistiedna speċjali r-residenti tas-Santi, l-Abbatija, Fomm ir-Riħ, Skirvit, Lippija, Bokka, Ta’ Tewma, Misraħ Sebbiegħ, Sant’Anna, Bidnija, San Pawl, Alwiża, Spika Makuba, Ganfra, Skavi, Banjijet Rumani u Staġuni għall-quddiesa fis-7.00pm u ftit ħin ta’ talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Jiċċelebra l-Quddiesa Mons. Edgar Vella u janimaw l-Kor tal-Imgarr Folk Group.

Nhar l-Erbgħa 18 t’AwwissuL-Ewwel Jum tat-Tridu, għal quddiesa tas-7.00pm huma mistiedna speċjali ż-Żgħażagħ. Iqaddes Dun Osmar Baldacchino u  se tkun animata mill-kor JAM.

Il-Ħamis, 19 t’Awwissu 2021 – It-Tieni Jum tat-Tridu – Jum il-Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi: Fis-6.00pm tibda siegħa adorazzjoni li fiha nitolbu għall-vokazzjonijiet mill-Parroċċa tagħna, animata mill-abbatini u fis-7.00pm isir quddiesa fiha ssir il-vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda.

Il-Ġimgħa, 20 t’Awwissu 2021 – It-Tielet Jum tat-Tridu – Jum il-Familja: Fis-7.00pm  isir quddiesa li għaliha huma  mistiedna l-Familji, l-gruppi tal-koppji, u dawk li ingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ matul dawn l-aħħar sentejn. Iqaddes Mons. Anton Gouder. Il-Quddiesa tkun animata mill-kor Regina Ceoli.   

Is-Sibt, 21 t’Awwissu 2021  – Lejliet il-Festa: Fit-8.30am  isir il-quddiesa ta’ Radd il-Ħajr għaliha huma  mistiedna speċjali l-Anzjani. F’Dan iż-żmien ta’ Pandemija se nagħmlu talb għall-fejqan filwaqt li nitolbu għal dawk li jaħdmu fil-qasam mediku. Iqaddes Mons. Lino Grech.

fis-6.30pm isir it-talb ta’ filgħaxija (l-Għasar) u fis-7.00pm Transulazzjoni tar-Relikwa u quddiesa solenni. Iqaddes il-kappillan.

Il-Ħadd, 22 t’Awwissu 2021  – Jum il-Festa: Il-Quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. fis-6.30pm Quddiesa Solenni tal-Festa mmexxija minn Dun Jimmy Bonnici, ir-rettur il-ġdid tas-Seminarju. Wara l-Quddiesa ssir it-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u l-Barka Sagramentali.

Buketti li ma jinxfux: Min jixtieq jagħmel l-offerta tiegħu b’risq il-parroċċa fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija, wieħed għandu javiċina lill-Kappillan. Għal kemm din is-sena mhux qed tiġi organizzata l-festa esterna, imma wieħd jifhem li l-ispejjeż tal-parroċċa huma kbar. Kull għotja hija ferm apprezzata.

Min irid jagħti bukett fjuri lil Santa Marija, jista’ jagħmel dan sa nhar it-Tlieta 17 t’Awwissu.