Għada/Illum Ħadd il-Palm, fl-10am issir iċ-ċelebrazzjoni solenni tad-daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm bit-tberik taż-Żebbuġ li tibda għand is-Sorijiet Franġiskani. Nistiednu lill-familji u lit-tfal biex jieħdu sehem. Wara ninżlu purċissjoni sal-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-fratelli u l-abbatini, biex tkompli l-Quddiesa fl-10.30am. Inħeġġu lit-tfal biex jilbsu ta’ Lhud għal waqt il-purċissjoni.

It-Tnejn 25 ta’ Marzu wara l-Quddiesa tas-6.30pm ser issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali u jkun hawn saċerdoti disponibbli għall-qrar.

It-Tlieta 26 ta’ Marzu Fil-5.00pm Quddiesa u wara tibda ħierġa l-Purċissjoni tal-Via Crucis bl-istatwi tal-passjoni li tgħaddi minn Triq il-Kbira, San Piju, San Franġisk, San Pawl, Santa Marija, Fisher u lura l-Knisja.

L-Erbgħa 27 ta’ Marzu fl-10.30am isiru l-provi għall-abbatini fil-Knisja u wara jkollhom mument soċjali flimkien l-Oratorju.

Filgħaxija wara l-Quddiesa tas-6.30pm ser terġa ssir il-Via Sagra li kitbu ż-żgħażagħ, il-Waqfa li Jmiss fil-Knisja Parrokkjali. Nistiednu għaliha wkoll lill-adoloxxenti li ser jagħmlu l-Griżma tal-Isqof.

Il-Ħamis 28 ta’ Marzu – Ħamis ix-Xirka, Jum it-twaqqif tal-Ewkaristija u s-Saċerdozju.

Filgħodu ma jkunx hawn quddiesa. Fid-9.30am fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann issir Quddiesa mill-Arċisqof bit-tberik taż-żjut qaddisa biex jintużaw waqt is‑sagramenti u s-saċerdoti kollha jġeddu l-wegħdiet saċerdotali tagħhom.

Fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali: Quddiesa Solenni tat-tifkira tal-ikla tal-Mulej bir-rit tal-ħasil tar-riġlejn. Wara ssir purċissjoni bl-Ewkaristija sal-altar tar-repożizzjoni. Il-Knisja tibqa’ miftuħa għat-talb u l-visti sal-11pm. Wara ftit li tispiċċa l-funzjoni issir adorazzjoni organizzata u fl-10.00pm velja ta’ talb organizzata miż-ŻAK.

Il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu – Il-Ġimgħa l-Kbira.

Dakinhar huwa jum ta’ sawm u astinenza. Il-Knisja tiftaħ fil-5.00am.

Fil-5.30am u fis-7.00am ikun hawn adorazzjoni organizzata.

Fit-8.00am isir it-talb tal-liturġija tas-sigħat.

Fid-9.00am ikun hawn mument ta’ talb għat-tfal kollha li ser ikun immexxi mill-grupp tal-abbatini.

Fit-3.00pm issir l-azzjoni liturġika tal-Mewt tal-Mulej.

Is-Sibt 30 ta’ Marzu – Sibt il-Għid.

Huwa jum ta’ skiet u talb, filgħodu l-Knisja ma tiftaħx. Filgħaxija fit-8.00pm tibda l-liturġija solenni tas-sahra tal-lejl qaddis tal-Għid il-Kbir li fiha jsir it-tberik tal-Blandun, Qari mill-Iskrittura u l-magħmudija ta’ trabi.

Il-Ħadd 31 ta’ Marzu – Ħadd il-Għid – Jum il-Qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet.

Il-Ħinijiet tal-Quddies ikun normali, u l-Quddiesa tal-10.30am tkun għat-tfal u l-familji. Wara fuq iz-Zuntier inbierku l-figolli u l-bajd tal-Għid. Il-Ħadd ukoll ser ikun hawn l-bank tal-għoti tad-demm mal-ġenb tal-Knisja. Inħeġġukom biex min jista’ jagħti l-għajnuna tiegħu.

Dawk li jixtiequ jġibu fjuri bojod jew weraq għall-artal tar-repożizzjoni jistgħu jagħmlu dan sa mhux aktar tard mit-Tlieta li ġej.

Mill-Ħadd li ġej indawwru l-arloġġ għall-ħin tas-sajf. Għalhekk mit-Tnejn 1 t’April il-Quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sas-Sibt tkun fis-7.00pm.

Mit-Tlieta 2 t’April ser jibda t-tberik tal-familji u d-djar tagħna. Il-Programm t’April tistgħu ssibuh fuq in-notice board jew il-paġna tal-facebook. Ftit jiem qabel ser tirċievu nota fid-djar tagħkom.

Matul din il-ġimgħa l-Uffiċċju Parrokkjali ser ikun magħluq minħabba ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Jerġa’ jiftaħ L-Erbgħa 3 t’April. 

Nistednukom u nħeġġukom biex nattendu bħala komunità waħda għaċ-ċelebrazzjonijiet matul din il-ġimgħa li ġejja. Lill-familji nħeġġuhom biex jiddejqux jipparteċipaw magħna flimkien ma’ wliedhom. Nawguralkom li dan ikun żmien qaddis u ta’ kobor spiritwali.