Nhar it-Tlieta, 2 t’Awwissu ssiru l-provi gġas-sagrament tal-Griżma ta’ l-isqof għaż-żgħażagħ li se jersqu għal dan is-sagrament fil-5pm fil-Knisja Parrokkjali. Iż-żgħażagħ huma mistennija li jattendu.

Erbgħa, 3 t’Awwissu ssir l-aħħar attivita’ tal-Klabb Sajf Flimkien, fil-5.00pm fl-Oratorju, u wara issir il-quddiesa tas-7.00pm animata għat-tfal, fil-Knisja Parrokkjali. Infakkru lill-ġenituri li t-Tnejn 8 ta’ Awwissu se ssir ċelebrazzjoni għat-tfal li biha nħejju ruħna għall-festa ta’ Santa Marija, b’purċissijoni, quddiesa u wara logħob għat-tfal fuq iz-zuntier.

Il-Ħamis, 4 t’Awwissu wara l-quddiesa ta’ filgħodu ssir l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina. Fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali jkollna konfessur barrani għall-qrar. Wara l-Quddiesa ta’ fil-għaxija jkollna l-Adorazzjoni bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija.

Il-Ġimgħa, 5 t’Awwissu, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna taħdita dwar il-Madonna fl-Arti. Immexxi din it-taħdita Andrea Depasquale, fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom sabiex tattendu.

Is-Sibt, 6 t’Awwissu, nagħtu bidu għall-festi f’ġieħ Santa Marija fil-Parroċċa tagħna. Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se npoġġu l-Istatwa ta’ Santa Marija għall-Qima tagħna. Nitolbu biex din il-festa tkun verament ċelebrazzjoni ta’ għajxien ta’ fidi.

Nhar il-Ħadd, 7 t’ AwwissuJum is-Soċjeta’ Ċivili. għall-quddiesa tal-10.30am qed nistiednu l-Kunsill Lokali u l-għaqdiet soċjali tal-parroċċa tagħna. Immexxi il-quddiesa Dun Noel Vassallo. Filgħaxija fuq iz-zuntier se jkollna l-ewwel attivita’ bl-isem Bidu l-Festa b’serata ta’ divertiment għall-familja kollha. Din l-attivita’ qed tieħu post Lejla Mġarrija, hekk kif inħossu l-bżonn li nġeddu dak li għandna biex b’hekk inkomplu noffru servizz għall-komunita’. Infakkarkom li permezz ta’ dawn l-attivitajiet inkun qed ngħinnu fil-proġett tas-sagristija.   

Avviżi oħra.

Infakkrukom fl-envelope tal-festa. Nitolbukom  tgħinnuna fil-ġbir envelopes; tistgħu ġġibu d-donazzjoni tagħkom hawn fil-Knisja. Mingħajr l-għajnuna finanzjarja ikollna diffikulta’ kbira biex inkomplu nagħmlu l-festa. Il-ġabra speċjali b’risq il-festa kienet ta €550. Grazzi mill-qalb. 

Wieħed jista’ jakkwista ritratt (poster) uffiċjali tal-istatwa ta’ Santa Marija għas-sena taċ-ċentinarju, edizzjoni limitata, mingħand il-helpers ħdejn il-bieb tal-Knisja jew mis-sagristija għall-prezz speċjali ta’ €5. Wieħed jista’ jordna flokkijiet għat-tfal u għall-kbar għal prezz speċjali ħafna ta’ €7.

Bħala parti mill-Festi Speċjali ta’ din is-sena, fl-okkazzjoni tal-100 Sena mill-wasla tal-Istatwa Titulari ta’ Sant Marija fil-Parroċċa tagħna, il-Parroċċa tal-Imġarr b’kollaborazzjoni mal-Maltapost, qed tniedi sett ta’ bolol kommemorattivi b’rabta ma’ dan l-avveniment. Il-pakkett se jkun fih cover iddisinjat apposta, informazzjoni storika dwar l-istatwa ta’ Santa Marija, u 5 bolol marbuta mal-istatwa ta’ Santa Marija. Il-Prezz huwa ta’ €27, u l-flus jinġabru ma’ kull ordni li ssir. Wieħed jista’ jordna, mingħand il-helpers,  mis-Sagristija jew mill-Uffiċju Parrokkjali. Hemm numru limitat. Inħeġġukom tibbukkjaw il-kopja tagħkom li ser ikunu lesti aktar tard matul ix-xahar tal-festa.

Infakkru ukoll fl-Ikla l-Kbira tal-Festa organizzata mill-parroċċa tagħna. se ssir nhar l-Erbgħa, 10 t’Awwissu fuq iz-zuntier, li fiha se niċċelebraw ukoll l-50 sena mill-Ordinazzjoni ta’ Dun Lawrenz Gauci. Biljetti mingħand il-helpers,  mis-Sagristija jew mill-Uffiċju Parrokkjali.

Qed issir lotterija ta’ Statwa b’risq il-Parroċċa inkunu ġenerużi.