Il-Ħadd, 11 t’Awwissu

Fit-8.00pm Lejla Storika permezz ta’ Teatru Grieg fuq iz-Zuntier li tfakkar parti mill-ġrajja tal-parroċċa tagħna. Inħeġġu ħafna biex niġu u nieħdu sehem f’din il-lejla storika: ġibu magħkom it-tfal biex inrawwmu fihom sens ta’ apprezzament li dak li l-parroċċa tagħna għaddiet minnu.

It-Tnejn, 12 t’Awwissu

Niċċelebraw Jum iż-Żgħażagħ fil-Quddiesa tas-7:00pm li se tkun mmexxija minn Dun Stephen Magro, Direttur taċ-Ċentru tal-Vokazzjonjiet u minn animata miż-Żgħagagħ tal-Oratorju. Nħeġġu li żgħażagħ sabiex jieħdu sehem. Wara se ssir attività għaż-żgħażagħ fuq iz-Zuntier.

It-Tlieta, 13 t’Awwissu

Niċċelebraw Jum is-Saċerdoti u l-Erwieħ Ikkonsagrati. Il-Quddiesa tas-7.30am tiftaħ nofstanhar ta’ Adorazzjoni fis-skiet għall-Qdusija tas-Saċerdoti u l-Vokazzjonijiet (sa nofsinhar)  

Fis-7:00pm Quddiesa immexxija minn Patri Karm Borg mssp flimkien ma’ diversi saċerdoti Mistiedna speċjali l-Abbatini u l-Familji tagħhom. Fil-quddiesa ssir il-vestizzjoni tal-Abbatini ġodda.

Fit-8.15 pm issir l-Ikla tal-Festa organizzata mill-Kummissjoni Festa Esterna. Inkitbu mal-helpers tagħna.

L-Erbgħa, 14 t’Awwissu L-Ewwel Jum Tridu.

Fis-7:00pmQuddiesa tal-Ewwel mmexxija mill-Kappillan u jagħmel il-Prietka tat-Tridu  Patri Victor Paul Farrugia o. carm. 
Mistiedna speċjali l-Operaturi Pastorali kollha u l-familji tagħhom.
 


Il-Ħamis, 15 t’AwwissuJum Liturġiku tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija Obligu biex nieħdu sehem fil-Quddies. Il-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.

Wara l-Quddiesa tad-9.00am jingħata bidu għall-Pellegrinaġġ tal-Muturi organizzat miż-żewġ parroċċa ta’ Ħad Dingli u l-Imġarr.

Filgħaxija, fis-6.00pm mhux fil-5:00pm issir il-Quddiesa tat-Tieni Tridu mmexxija minn Patri Victor Paul Farrugia o. carm.li jagħmel il-Prietka tat-Tridu.
 

Il-Ġimgħa, 16 t’Awwissu

Filgħodu jsir it-Tqarbin tal-Morda it-tieni grupp (Dawk li kienu jitqarbnu fit-3 u fir-4 ġimgħa)  

Mis-6.30pm ikun hawn konfessuri barranin għall-qrar. Fis-7.00pm issir Quddiesa tat-Tielet Tridu li għaliha jkunu mistiedna speċjali l-koppji li din is-sena jagħlqu 25 u 50 sena miżżewwġin, dawk kollha li ċċelebraw is-sagrament taż-Żwieġ fil-parroċċa tagħna u dawk li għammdu lil uliedhom matul din is-sena. Imexxi il-quddiesa Mons. Edgar Vella u jagħmel il-Prietka tat-Tridu Patri Victor Paul Farrugia o. carm.
Wara l-Quddiesa ssir l-preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Marija.

Is-Sibt, 17 t’Awwissu – Lejlet il-Festa

Filgħodu, fid-9:30am – Quddiesa tat-Te Deum bis-sehem Speċjali tal-Morda u l-Anzjani. Fil-quddiesa jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda. Imexxi minn Mons. Alwiġ Deguara. Wara l-Quddiesa se jsir Festin għall-Anzjani kollha.  

Filgħaxija, fis-6:45pm Translazzjoni tar-Relikwija mill-altar tar-Rużarju, għall-Artal Prinċipali. Quddiesa bl-Ewwel Għasar tal-festa. Imexxi l-Kappillan .

Il-Ħadd, 18 t’Awwissu, – Jum il-Festa

Fid-9.00am Quddiesa kantata solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons Joseph Galea Curmi, Isqof Awżiljarju ta’ Malta, li jinseġ ukoll Il-Paniġierku. Nistiednu lill-għaqdiet kollha tal-parroċċa biex jieħdu sehem f’din l-Quddiesa.  

Fil-11:00am issir Quddiesa letta Dun Lawrenz Gauci.

F’nofs in-nhar: It-Talba tal-Angelus fejn il-Madonna, fil-ġenb tal-knisja fejn Issir l-offerta għall-irfigħ tal-Vara.  

Fis-6:00pm Quddiesa bit-Tieni Għasar minn Patri Karm Borg mssp u
Fis-7:00pm Tibda ħierġa l-Purċissjoni bl-istatwa devota ta’ Santa Marija. Mad-dħul fil-Knisja, kant tal-Antifona u Barka Sagramentali.
 

Avviżi oħra
Minn Nhar l-Erbgħa sal-Ħadd, iċ-Ċelebrazzjonijiet se jkunu Live-streamed fuq il-Facebook tal-Parroċċa. Fil-Quddiesa ta’ nhar il-Festa se jittieħdu ritratti mill-fotografu ufficjali tal-Arcidjocesi ta’ Malta. Min ma jixtieqx jidher fir-ritratti għandu jinforma lill-fotografu qabel tibda l-quddiesa. Ir-ritratti li jittiehdu ser ikunu disponibbli fuq il-website www.knisja.mt.

Matul din il-Ġimgħa, l-Uffiċċju Parrokkjali se jkun miftuh biss nhar it-Tnejn filgħodu.  

Grazzi tad-donazzjonijiet li deħlin permezz tal-enelopes li tqassam ma’ Dawl l-Punent – s’issa ġbarna s-somma ta’ €3,085.70. Inħeġġu lil helpers ikomplu jgħinnuna niġbru id-donazzjonijiet. Grazzi mill-Qalb.  

Il-ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €1005. Grazzi mill-Qalb.

Fost id-diversi proġetti li għandna, din is-sena d-donazzjonijiet tal-Fjuri li ma’ jinxfux se jmorru b’risq il-proġett tal-mant, bi pjan li sa sena d-dieħla, jekk Alla jrid, jiġi mżanżan.  

Inħeġġukom biex issa li bdejna nħejju ruħna għall-Festa ta’ Santa Marija, nersqu biex nagħmlu qrara tajba, u nattendu għall-funzjonijiet tal-Knisja. Żgur li festa nisranija ma ssirx mingħajr mumenti ta’ talb flimkien. Ejjew inkunu preżenti fil-Knisja.

Nawgraw il-Festa it-Tajba lill-Imġarrin Kollha