Illum/Għada – Fil-quddiesa tad- 9am Dun Sean Abela jiċċelebra l-quddiesa li għaliha nistiednu lil dawk il-familji li matul din is-sena ġarbu xi mewt tal-qraba tagħhom. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tnejn, 14 ta’ Awwissu- Quddiesa tal-Vgili mmexxija mill- Kappillan. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta, 15 t’Awwissu –fl- 9.45am ser issir il-Pellegrinaġġ tal-muturi mill-Imġarr 9.45am u jispiċċa fil-parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Din is-sena ser issir b’risq is-Soup Kitchen tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt, Valletta. Il-ħinijiet tal-quddies tkun bħal nhar ta’ Ħadd.

L-Erbgħa, 16 t’Awwissu   l-Ewwel Tridu – Jum is-Saċerdoti u L-Erwieħ Ikkonsagrati. Quddiesa iċċelebrata minn Dun Sean Abela bis-sehem tas-saċerdoti Mġarrin u flimkien ma’ dawk li ħadmu fil-parroċċa matul is-snin. Mistiedna Speċjali l-Abbatini u l-Familji tagħhom, waqt il-quddiesa ssir il-vestizzjoni tal-Abbatini. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Ħamis, 17 t’Awwissu It-Tieni Jum ta’ Tridu – Jum l-Operaturi Pastorali. Il-Quddies tas-7pm ser tkun iċċelebrata min Mons Edgar Vella. Mistiedna speċjali l-operaturi pastorali u dawk li jgħinu fil-parroċċa. Wara l-Quddiesa ser issir l-Ikla tal-Festa organiżata mil-Parroċċa, biljetti jinxtraw mingħand il-helpers.

Il-Ġimgħa, 18 t’Awwissu – It-Tielet Jum ta’ Tridu – Jum il-Familja – quddiesa bis-sagrament tal-magħmudija immexxija mill-Kappillan. Mistiedna speċjali l-koppji li żżewġu din is-sena, dawk li għalqu 25 u 50 sena miżżewġin, kif ukoll dawk li għammdu lil uliedhom din is-sena. Matul il-jiem tat-tridu jipprietka Kan. Noel Camilleri D’Amato.

Is-Sibt, 19 t’Awwissu – Lejliet il-Festa, fid-9.30am issir Quddiesa tat- Te Deum bis-sehem speċjali tal-morda u l-anzjani tagħna, fil quddiesa jiġi  amministrat is-sagrament tal-Ġriżma tal-morda. Imexxi Patri Edward Zammit ofm.

Fis-6.45pm Translazzjoni tar-Relikwija mill-altar tar-rużarju għall-artal prinċipali, jitkanta l-Ewwel Għasar tal-festa u wara Quddiesa Solenni jmexxi Dun Jimmy Bonnici fl-għeluq il-25 sena tiegħu saċerdot.

Il-Ħadd, 20 t’Awwissu – Jum il-Festa. Fil 5.30am u fis-7am Quddiesa Letta, fid-9am Quddiesa Solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons Joseph Alessandro Isqof Emeritu ta’ Garissa, il-Kenja u li jinseġ il-Paniġierku Patri Allister Aquilina ofm conv. 

Fil-11am Quddiesa Letta, u fl-12pm talba tal- Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-Knisja fejn isir l-Offerta għall-irfigħ tal-vara.

Fil-5.30pm Quddiesa bit-Tieni Għasar immexxija minn Dun Peter Paul Sultana. Fis-7pm toħroġ il-Purċissjoni bl-Istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq il-Kbira (meta toqrob lejn  triq Vitale jibda ir-rużarju), Triq Vitale, Triq San Pawl , Triq Santa Marija, Triq Ramiro Cali, Triq Sir Harry Luke għal fuq iz-zuntier. Fid-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

Avviżi Oħra

Fil-Ġimgħa tal-Festa l-uffiċċju Parrokkjali ser ikun magħluq.

Qiegħed jitqassam Dawl il-Punent ħarġa speċjali għall-Festa ta’ Santa Marija flimkien ma’ envelop b’risq il-Festa, nitolbukom tkunu ġenerużi u twaslu l-enevelops tagħkom lura il-Knisja.

Buketti li ma jinxfux: Min jixtieq jagħmel l-offerta tiegħu b’risq il-parroċċa fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija, wieħed għandu javiċina lill-Kappillan. Wieħed jifhem li l-ispejjeż tal-parroċċa huma kbar u għalhekk kull għotja hija ferm apprezzata.

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Bħalissa wasalna 115–il benefattur. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Il-Parroċċa trodd ħajr lil dawk kollha li jieħdu sehem biex tiġi organizzata l-festa ta’ Santa Marija. Nixtiequ nawguraw l-festa t-tajba lil kulħadd. Jalla Marija tkompli tkun mudell għalina. Wasslu l-Awguri tagħna lil-morda u l-anzjani tal-Parroċċa.