Il-Ħadd, 20 t’Awwissu – Jum il-Festa. Fil 5.30am u fis-7am Quddiesa Letta, fid-9am Quddiesa Solenni preseduta mill-Eċċ. Tiegħu Mons Joseph Alessandro Isqof Emeritu ta’ Garissa, il-Kenja u li jinseġ il-Paniġierku Patri Allister Aquilina ofm conv. Fil-11am Quddiesa Letta, u fl-12pm talba tal- Angelus fejn il-Madonna fil-ġenb tal-Knisja fejn isir l-Offerta għall-irfigħ tal-vara.

Fil-5.30pm Quddiesa bit-Tieni Għasar immexxija minn Dun Peter Paul Sultana. Fis-7pm toħroġ il-Purċissjoni bl-Istatwa devota ta’ Santa Marija li tgħaddi minn Triq il-Kbira (meta toqrob lejn  triq Vitale jibda ir-rużarju), Triq Vitale, Triq San Pawl , Triq Santa Marija, Triq Ramiro Cali, Triq Sir Harry Luke għal fuq iz-zuntier. Fid-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.

Nhar it-Tlieta, 22 ikomplu bil-laqgħa taż-żgħażagħ li għamlu l-Ġriżma tal-Isqof din is-sena

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Awwissu se jiġi orgenizat BBQ għal abbatini fl-Oratorju wara l-Quddiesa tas-7pm 

Nhar is-Sibt 26 t’Awwissu, wara l-Quddiesa tas-7pm npoġġu lil Santa Marija fin-Niċċa.

Avviżi oħra

Matul din il-Ġimgħa għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem oħtna Angele de Leuw Muscat. Agħti o Mulej…

Ngħidu Grazzi lil kull minn ta’ sehmu fil-festa 2023 kif ukoll dawk li jagħti sehem fil-parroċċa matul is-sena

  • Lis-saċerdoti, l-abbatini u l-korijiet tagħna
  • Lill-Kummissjoni Festa u lil dawk li Ħadmu fuq Dawl il-Punent, u lill-Istreet helpers
  • Lil Dawk li jgħinnu fil-knisja kemm fl-armar u kemm fl-indafa u t-tiżjin tal-fjuri.
  • Dawn li għenu fil-Ikla tal-festa u dawk li qed jgħinnu fil-fundraising
  • lil tal-armar tat-toroq, lis-Soċjeta’ Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema, lill-Kamra tan-Nar Santa Marija, L-Imġarr 
  • Lill-Kunsil Lokali u lil Puluzija. 
  • Lill-Operaturi Pastorali Kollha u lil helpers Grazzi kollha. Grazzi mill-qalb.

Ġbir sa issa: mill-envelope tal-festa s’issa ġbarna €1240. Sas-Sibt filgħodu mill-Bukkett li ma jinxixf  1120 bħala donazzjonijiet. Ir-rendikont tal- Ikla tal-Festa u mill-Lotteriji jingħataw il-ġimgħa li ġejja. Mill-qalb ngħidulkom Grazzi Kbira. Kull għajuna hija ferm apprezzata.

Buketti li ma jinxfux: Min jixtieq jagħmel l-offerta tiegħu b’risq il-parroċċa fl-okkazzjoni tal-festa ta’ Santa Marija, wieħed għandu javiċina lill-Kappillan. Wieħed jifhem li l-ispejjeż tal-parroċċa huma kbar u għalhekk kull għotja hija ferm apprezzata.

Naf li qed tapprezzaw ħafna x-xogħol li qed isir fis-sagristija. Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Bħalissa wasalna 120–il benefattur. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom. B’din l-iskema u b’diversi donazzjonijiet oħra, ġbarna s’issa 12,460 Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd. Wasslu l-awguri tagħkom lil morda tagħna u l-anzjani. Nitolbu lil Santa Marija tipproteġi lill-parroċċa tagħna.