Illum/Għada –hu l-Ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ser issir il-ġabra speċjali b’risq il-parroċċa. Grazzi mil-Qalb tal-għajuna u sosten tagħkom.

Fl-10.30am il-Quddiesa bis-sehem tas-soċjetà Civili. Iqaddes Dun Noel Vassallo. Fis-7.30pm tibda l-erbgħin edizzjoni ta’ Lejla Mġarrija. Tajjeb li nieħdu sehem. Il-fondi li jinġabru mmorru b’risq il-proġett  tas-sagristija.

It-Tnejn, 7 ta’ Awwissu – jkompli il-Kors tal-Ħjata fl-oratorju fil 5.00pm. Bħala parti mill-Kwindiċina, fil-quddiesa tas 7pm ser issir Katekeżi minn Mons. Karm Mercieca. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

It-Tlieta, 8 t’Awwissu – fil-5.30pm jiltaqgħu l-abbatini fil-Knisja Parrokkjali. Fil-quddiesa tas 7pm tkompli l-Katekeżi minn Mons. Karm Mercieca. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

 Ikomplu l-attivitajiet tas-sajf għaż-żgħażagħ li din is-sena għamlu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof Mis-7.30pm sa 8.30pm fl-Oratorju.

L-Erbgħa, 9 t’Awwissu   Jum it-Tfal, fis 6pmissir purċissjoni ċelebrattiva għat-tfal mill-Oratorju għall-Knisja Parrokkjali. Il-quddiesa mmexxija minn Patri Clive Camilleri ofm. Wara ikun hemm logħob għat-tfal fuq iz-Zuntier.

Il-Ħamis, 10 t’Awwissu – Fil-quddiesa tas 7pm tkompli l-Katekeżi minn Mons. Alfred Vella. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Ġimgħa, 11 t’Awwissu – filgħodu issir t-Tqarbin tal-morda fiż-Żona taż-Żebbiegħ.  Jum iż-Żgħażagħ,  Quddiesa mmexxija minn Dun Jean Claude Schembri. Wara ser ikun hemm attività għaż-żgħażagħ fuq iz-zuntier.

Is-Sibt, 12 t’Awwissu – Fil-quddiesa tas 7pm tkompli l-Katekeżi minn Dun George Schembri. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

Il-Ħadd, 13 t’Awwissu – Fil-quddiesa tas 9am tkompli l-Katekeżi minn Dun Sean Abela. Nistiednu lil dawk il-familji li matul din is-sena ġarbu xi mewt tal-qraba tagħhom. Wara l-Quddiesa issir Antifona u Barka Sagramentali.

Avviżi Oħra

Nerġgħu nappellaw biex tinkitbu fl-iskema ta’ Benefatturi għas-sagristija. Bħalissa wasalna 111 –il benefattur. Nitolbu l-benefatturi li qegħdin iħalsu fix-xahar biex jagħtu d-donazzjoni tagħhom għax xahar ta’ Lulju. Grazzi tas-sostenn kontinwu tagħkom.

Min jixtieq jippreżenta lit-tfal lil Santa Marija fil-ġurnata ta’ Jum il-familja li ser issir fit-18 t’Awwissu, jinforma lill-Kappillan. Daknhar, ukoll mistidnin il-koppji li ser jagħlqu 25/50 sena miżżewġa.

Nhar it-Tlieta 15 t’Awwissu ser issir il-Pellegrinaġġ tal-muturi mill-Imġarr 9.45am u jispiċċa fil-parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Din is-sena ser issir b’risq is-Soup Kitchen tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt, Valletta.

Il-Ħamis 17 t’Awwissu, fis 7.45pm ser issir l-Ikla tal-Festa organiżata mil-Parroċċa, biljetti jinxtraw mingħand il-helpers.

F’dan iż-żmien tal-Festa nħeġġiġkom biex nersqu u niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija fil-Knisja. Tajjeb ukoll li nersqu lejn is-Sagrament tal-Qrar. Infakkrukom ukoll fil-ħin tal-quddies fil-Knisja Parrokkjali mit-Tnejn sas-Sibt ikunu fis 7.30am u 7pm. Filwaqt li fiż-Żebbiegħ kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa fis-6.30pm.  Nieħdu l-opportunità biex infakkru li kuljum l-kappella tal-Adorazzjoni tkun miftuħa.