Għall-grazzja t’Alla, minn dan il-Ħadd nerġgħu nirritornaw għall-quddies bħala komunità fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġukom biex tieħdu sehem kif nistgħu. Importanti li wieħed josserva l-miżuri tas-saħħa pubblika. Għalissa l-ġbir fil-quddiesa se jsir wara t-Tqarbin.

L-Erbgħa 21, se ssir laqgħa għall-Għarajjes online.

Il-Ħamis 22, fil-5.00pm se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Ewwel Tqarbina.  Wara il-Quddiesa ta’ filgħaxija ssir Adorazzjoni bi tħejjija għall-Jum il-Vokazzjonijiet.

Il-Ġimgħa 23, fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online tas-Sena tal-Griżma. Filgħaxija,ssir il-laqgħa online għaż-Żgħażagħ

Matul dawn il-jiem, ħejjejna programm bi preparazzjoni għas-sagramenti tal-Ewwl Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof. Kif tafu tajjeb, f’dan iż-żmien tal-pandemija mhux faċli biex inħejju lit-tfal għas-sagramenti – katakeżi online fiha l-iżvantaġġi tagħha. Madanakollu qed insibu kull mezz biex inwettqu din il-ħidma. Qiegħdin nitolbu lil ġenituri biex jżommu mal-programm li ħriġna. Importanti l-attendenza ta’ wliedkom.   

Is-Sibt 24, fil-5.00pm, se ssir l-Katakeżi online għat-tfal mill-Year 3 sal Year 6.  Se titbgħat invite lill-ġenituri biex jidħlu għall-katekeżi. 

Il-Ħadd 25, niċċellebraw Jum il-Vokazzjonijiet. Matul il-quddies kollu se nkunu qed nitolbu għall-vokazzjonjiet saċerdotali u reliġjużi. fil-Quddiesa tal-10.30 nixtiequ nistiednu lill-grupp kollu tal-Abbatini biex flimkien nannimaw l-Quddiesa.

Minħabba ċ-ċirkustanzi tal-Pandemija, għat-tieni sena l-edizzjoni tal-Festa Frawli ma saritx. Għaldaqstant, fuq skala iżgħar, il-Ħadd 25 t’April se jkun hemm stand fil-pjazza biex permezz tad-Drive Thru wieħed jkun jista’ jixtri l-frawli jew/u oġġetti oħra tal-ħelu relatati mal-frawli. Intom tifhmu li f’dawn is-sentejn il-Parroċċa tagħna ma kellix dħul għall-progett tas-sagristija minħabba ċ-ċirkustanzi, anke issa li wasalna biex nibdew l-proġett tas-sagristija. Għaldaqstant, l-koperazzjoni tagħkom hija importanti biex b’hekk inwettqu din il-ħidma.  

Matul din il-Ġimgħa, erġajna sibna xi ħsarat fiċ-ċinta ta’ taħt il-kampnar tant, li fuq parrir ta’ esperti għalaqna il-passaġġ ta’ taħt l-kampnar biex ma jkun ta’ periklu għal ħadd. Fil-ġimgħat li ġejjin iridu induru l-ħsarat li hemm ħalli mhux biss ma jkunx ta’ periklu, imma nibżgħu għall-knisja tagħna.  

Nixtieq ngħid grazzi lil kull minn ħadem f’diversi oqsma tal-parroċċa tagħna. Ngħid grazzi lil dawk li għenu fix-xogħol tal-proġett tal-Bar fl-Oratorju. L-ispiża kienet kbira, imma bosta kienu dawk li taw minn buthom, mir-riżorsi tagħhom u minn ħinhom għall-Oratorju. Ix-xewqa tagħna hija li mill-ġdid nerġgħu niskoporu s-sabiħ tal-oratorju bil-preżenza tat-tfal, żgħażagħ, koppji u familji. Ejjew naħdmu ħa nkomplu noħolqu ambjent sabiħ.  

Ngħid grazzi lil dik l-familja li għoġobha tirregala sett ta’ 4 gastri għal ma l-istatwa ta’ Santa Marija, (tistgħu tarawhom fin-niċċa ta’ Santa Marija). Nitolbu lil Mulej għalihom u għall benefatturi kollha tal-Parroċċa tagħna.