Għaqdiet u Gruppi Reliġjużi

 

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Kappillan: Dun George J. Schembri; Chairperson u Kummissjoni Liturġija: Rossella Depasquale; Segretarju: Keith Vella; Kummissjoni Familja: Joan Vella; Kummissjoni Djakonija: Connie Camilleri; Kummissjoni Żgħażagħ: Julia Vella; Grupp Katekisti: Josephine Galea; Oratorju: Anthea Vella; Kummissjoni Festa Esterna:  Mario Vassallo; Kunsill Ekonomiku Parrokkjali: Mark Depasquale; Ufficcju Parrokkjali: Pauline Vassallo; Żona Żebbiegħ: Alex Falzon; Maħtur mill-Kappillan: Michele Laferla

Azzjoni Kattolika Mġarr

Assisstent Ekkleżjastiku: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Nisa’: Presidente Maria Camilleri
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Meta: L-Erbgħa fid-9.00am
Għan: Formazzjoni Spiritwali u Biblika , b’impenn għall-Apostolat.
Ħarġiet matul is-sena. Festa ta’ San Ġwann Bosco fil-31 ta’ Jannar. Festa ta’ Santa Rita fit-22 ta’ Mejju.  Għajnuna fid-Dar tal-Providenza f’Ġunju.  Ħarġa bil-quddiesa fil-Bażilika Ta’ Pinu, Għawdex , u Via sagra fuq l-Għolja tal-Għammar, f’Settembru.

Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Gesu

Madre: Sr. Edgardina Chetcuti
Indirizz: “Porziuncola” Triq Dun Edgar
Tel: 21574715

Grupp Abbatini

Direttur: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Prefett: Andreas Muscat
Laqgħat: Knisja Parrokkjali
Meta: Xitwa  5.15pm   Sajf: 6.15pm
Għan: Servizzi Liturġiċi, adorazzjoni u Purċissjonijiet

Grupp Ministri Straordinarji tat-tqarbin

Responsabbli: Mary Vella
Għan: Għajnuna fit-Tqarbin fil-Quddies. Tqarbin lil xi Morda.

Grupp Letturi

Responsabbli: Rossella Depasquale
Għan: Fuq sistema ta’ Roster, jieħdu ħsieb il-Proklamazzjoni tal-Kelma waqt il-Quddies.

Grupp E.B.D.A. (Edukazzjoni Biblika Dejjiema Adulti)

Direttur Spiritwali: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Jieħdu ħsieb: Anġelo u Vivienne Galea
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija
Meta: Il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija
Għan: Insiru Midħla tal-Kelma t’Alla.

Grupp Ħniena Divina

Tieħu ħsieb: Antonia Abela
Meta: Adorazzjoni fil-knisja Parrokkjali kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fl-10.30 a.m.
Għan:
Xandir tal-Messaġġ u tad-Devozzjoni lejn il-Ħniena Divina. Talb biex il-Ħniena t’Alla tinżel fuq id-Dinja Kollha.
Festa tal-Ħniena Divina fit-tieni Ħadd tal-Għid. Festa ta’ Santa Fawstina fil-5 ta’ Ottubru.

Grupp Marjan tal-Oratorju

Direttur Spiritwali: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Tieħu ħsieb:  Mary Vella Frendo
Għan: Għarfien aħjar ta’ Marija f’Ħajjitna.
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija
Meta: Kull tlettax tax-xahar.     Xitwa: 7.00pm  Sajf: 8.00pm
Rużarju kull l-ewwel Sibt tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Quddiesa b’suffraġju għal dawk li mietu matul l-aħħar xahar u rużarju quddiem Ġesu Sagramentat.     

Grupp Rużarju

Tieħu ħsieb:  Maria Micallef
Għan: Talba tar-Rużarjugħall-Bżonnijiet tal-Parroċċa.
Meta: Mit-Tnejn sas-Sibt fit-3.00pm – Il-Ħadd:  Siegħa Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.
Reċita tal-Għoxrin Posta tar-Rużarju: Ferħ, Dawl, Tbatija u Glorja, fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Faraġ

Tieħu ħsieb: Doris Vella Zarb
Għan: Żjarat lill-Familji li jitilfu lil Xi Ħadd Għażiż, b’Messaġġ ta’ Faraġ. Tama u Sapport.

Grupp Missjoni

Responsabbli: Agnes Camilleri
Għan: Koordinazzjoni għat-Tqassim u l-Ġbir tal-Envelopes tal-Missjoni, għall-Ġurnata Missjunarja. Tqassim tal-ktejjeb “Knisja Missjunarja.”

Grupp Fratelli

Responsabbli: Joe Sant
Għan: Sehem fil-Purċissjonijiet.

Grupp Santa Marta  (Tindif tal-Knisja)

Responsabbli: Maria Camilleri
Għan: Tindif tal-Knisja, fuq bażi ta’ Roster, darba fil-ġimgħa.

Grupp “Street Helpers”

Resposabbli: Agnes Camilleri
Għan : Tqassim tal-Fuljett “Flimkien” , darba fix-Xahar, lill-Familji Kollha tal-Parroċċa. Iqassmu wkoll tagħrif ieħor li jkun hemm bżonn.

Grupp Arrangamenti ta’ Fjuri

Responsabbli: Giovanna Buġeia u Maria Micallef
Għan: Arranġamenti ta’ fjuri fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Ċimiterju “Madonna tal-Karmnu”

Responsabbli: Alessio Mifsud
Għan:  Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Imġarr. Ftuħ taċ-Ċimiterju.

Kor Parrokjali “REĠINA COELI”

Surmast: Mary Cauchi B.Educ., A.T.C.L. , L.Mus. LCM
Organista: Rita Ghio  A.T.C.L. , L.T.C.L.
Għan: Il-Kor jipprepara għall-funzjonijiet liturġiċi ta’ matul is-Sena.
Kunċerti: L-Erbgħa wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja.

Grupp “MĠARR FOLK GROUP”

Responsabbli:   Bernard Vella u Mary Vella Frendo
Għan: janimaw diversi quddies, skont il-bżonn.

Kor JAM

Resposabbli: Maria Vella
Għan: Janimaw il-quddies

Grupp ta’ Talb għall-qdusija tas-saċerdoti

Resposabbli: Carmen Vella
Meta: Is-Sibt mid-9.00pm sal-11.00pm
Għan: Talb għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti. Quddiesa u Adorazzjoni darba fix-xahar.

Grupp “Tqassim ta’ Kliem il-Ħajja”

Resposabbli: Agnes Camilleri
Għan: Li jwassal il-kelma t’Alla miktuba lill-familji tal-Parroċċa, permezz tal-ktejjeb “Kliem il-Ħajja”
Fil-Parroċċa hemm 280 familja abbonati f’dan il-ktejjeb.