Għaqdiet u Gruppi Reliġjużi

Kunsill Pastorali Parrokkjali

Amministratur Parrokkjali: Dun Noel Vassallo; Chairperson u Kummissjoni Liturġija: Rossella Depasquale; Segretarja: Antoinette Camilleri Grima; Kummissjoni Familja: Paul Camilleri; Kummissjoni Djakonija: Connie Camilleri; ŻAK: Julia Vella; Grupp Katekisti: Josephine Galea; Oratorju: Anthea Vella; Kummissjoni Festa Esterna:  Mario Vassallo; Kunsill Ekonomiku Parrokkjali: Mark Depasquale; Żona Żebbiegħ: Alex Falzon; Maħtur mill-Kappillan: Michele Laferla, Dun Sean Abela, Dun Jimmy Bonnici.

Azzjoni Kattolika Mġarr

Nisa’: Presidente Anna Ebejer
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija.
Meta: Il-Ħamis fid-9.00am
Għan: Formazzjoni Spiritwali u Biblika , b’impenn għall-Apostolat.
Ħarġiet matul is-sena. Festa ta’ San Ġwann Bosco fil-31 ta’ Jannar. Festa ta’ Santa Rita fit-22 ta’ Mejju.  Għajnuna fid-Dar tal-Providenza f’Ġunju.  Ħarġa bil-quddiesa fil-Bażilika Ta’ Pinu, Għawdex , u Via sagra fuq l-Għolja tal-Għammar, f’Settembru.

Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Gesu

Madre: Sr. Rose
Indirizz: “Porziuncola” Triq Dun Edgar
Tel: 21574715

Grupp Abbatini

Direttur: Dun Sean Abela
Laqgħat: L-Oratorju
Meta: It-Tlieta 5.30pm
Għan: Servizzi Liturġiċi, mumenti soċjali, adorazzjoni u purċissjonijiet

Żgħażagħ Azzjoni Kattolika

Assistent Ekkleżjastiku: Dun Sean Abela

Laqgħat: L-Oratorju

Meta: 18+ Il-Ħamis – Darbtejn f’xahar, tal-adoloxxenti – kull nhar ta’ Ġimgħa

Grupp Ministri Straordinarji tat-tqarbin

Responsabbli: Michele Laferla
Għan: Għajnuna fit-Tqarbin fil-Quddies. Tqarbin lil xi Morda.

Grupp Letturi

Responsabbli: Rossella Depasquale
Għan: Fuq sistema ta’ Roster, jieħdu ħsieb il-Proklamazzjoni tal-Kelma waqt il-Quddies.

Grupp Ħniena Divina

Tieħu ħsieb: Antonia Abela
Meta: Adorazzjoni fil-knisja Parrokkjali kull l-ewwel Ħamis tax-xahar wara l-Quddiesa ta’ filgħodu
Għan:
Xandir tal-Messaġġ u tad-Devozzjoni lejn il-Ħniena Divina. Talb biex il-Ħniena t’Alla tinżel fuq id-Dinja Kollha.
Festa tal-Ħniena Divina fit-tieni Ħadd tal-Għid. Festa ta’ Santa Fawstina fil-5 ta’ Ottubru.

Grupp Marjan tal-Oratorju

Direttur Spiritwali: Dun Noel Vassallo – Amministratur Parrokkjali
Tieħu ħsieb:  Mary Vella Frendo
Għan: Għarfien aħjar ta’ Marija f’Ħajjitna.
Laqgħat: fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija
Meta: Kull tlettax tax-xahar.
Rużarju kull l-ewwel Sibt tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Quddiesa b’suffraġju għal dawk li mietu matul l-aħħar xahar u rużarju quddiem Ġesu Sagramentat.     

Grupp Rużarju

Tieħu ħsieb:  Maria Micallef
Għan: Talba tar-Rużarjugħall-Bżonnijiet tal-Parroċċa.
Meta: Mit-Tnejn sas-Sibt fit-3.00pm – Il-Ħadd:  Siegħa Qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.
Reċita tal-Għoxrin Posta tar-Rużarju: Ferħ, Dawl, Tbatija u Glorja, fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Fratelli

Responsabbli: Joe Sant
Għan: Sehem fil-Purċissjonijiet.

Grupp Santa Marta  (Tindif tal-Knisja)

Responsabbli: Maria Camilleri
Għan: Tindif tal-Knisja, fuq bażi ta’ Roster, darba fil-ġimgħa.

Grupp “Street Helpers”

Resposabbli: Maria Micallef
Għan : Tqassim tal-Fuljett lill-Familji Kollha tal-Parroċċa. Iqassmu wkoll tagħrif ieħor li jkun hemm bżonn.

Grupp Arrangamenti ta’ Fjuri

Responsabbli: Maria Micallef
Għan: Arranġamenti ta’ fjuri fil-Knisja Parrokkjali.

Grupp Ċimiterju “Madonna tal-Karmnu”

Responsabbli: Alessio Mifsud
Għan:  Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Imġarr. Ftuħ taċ-Ċimiterju.

Kor Parrokjali “REĠINA COELI”

Surmast: Mary Cauchi B.Educ., A.T.C.L. , L.Mus. LCM
Organista: Rita Ghio  A.T.C.L. , L.T.C.L.
Għan: Il-Kor jipprepara għall-funzjonijiet liturġiċi ta’ matul is-Sena.

Grupp “MĠARR FOLK GROUP”

Responsabbli:   Bernard Vella u Mary Vella Frendo
Għan: janimaw diversi quddies, skont il-bżonn.

Kor JAM

Resposabbli: Maria Vella
Għan: Janimaw il-quddies