STORJA

L-Oratorju “Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija” jinsab fi Triq San Pawl kantuniera ma’ Triq Santa Marija. Il-bieb prinċipali jinsab fi Triq San Pawl. Hu twil madwar sitta u tletin (36) metro u għoxrin (20) metro wiesgħa.

L-Oratorju jikkonsisti f’sala kbira (Sala Dun Edġar) b’palk spażżjuż u auditorium b’580 siġġu, attreżżata b’żewġ projeċtors għal films, 35 mm. Fis-sular ta’ fuq hemm sala kbira oħra ddedikata lil fundatur Dun Ġużepp Vella. Fil-post hemm ukoll Bar spażżjuż, Billiards full-siże u xi 10 kmamar oħra għall-użu tat-Tagħlim.

ORIĠNI
Meta l-għelieqi magħrufa bħala IX-XAGĦRA TAR-RAGĦAD tal-Imġarr inbiegħu, ix-xerrejja, bejniethom ilkoll, taw biċċa art ta’ madwar sagħajn (stmata madwar £60) lil Dun Ġużeppe Micallef(miet fil-25 ta’ Mejju 1980) li kien l-Assistant Ekklesjastiku taċ-ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur. Il-kuntratt sar quddiem in-Nutar Ġuseppi Sammut fid-dsatax ta’ Ġunju 1945. Il-komparenti kienu Ġiovanni Zammit f’isem l-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr u Salvatore Vella, bin Tumas u Pawla nee Muscat, f’isem id-donaturi l-oħra kollha. Il-għan tad-donazzjoni kien biex jinbena ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika.

Malli Dun Ġużepp Vella kien ordnat qassis f’Awwissu 1946, hu ħa f’idejh iċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon, li dak iż-żmien kien f’Nr. 1, Triq Dun Edgar. Hu mill-ewwel ra l-ħtieġa ta’ post modern bl-eżiġenżi moderni fejn jiltaqgħu ż-żagħżagħ.

F’April 1951 Dun Ġużepp Vella rnexxielu jixtri biċċa art oħra mingħand Ġużeppa Schembri. Din l-art kien fiha kejl ta’ ‘l fuq minn tlett sigħan. Din swiet £330, rigal ta’ Dun Ġużepp Vella. Din il-biċċa raba’ kienet tmiss mal-biċċa raba’ li kien qala Dun Ġużepp Miċallef. Din l-art Dun Ġużepp Vella xtraha f’isem iċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika, Ven. Injażju Falzon, tal-Imġarr. Il-kuntratt sar fit-tlieta ta’ April 1951 min-Nutar Ġużeppi Spiteri (Naxxar). Il-komparenti kienu Ġużeppa Schembri f’ismha u Dun Ġużepp Vella f’isem iċ-Ċirkolu tal- Azzjoni Kattolika, Ven. Injażju Falzon.

Bil-ftehim u l-permess tal-Kappillan Dun Edgar Salomone, Dun Ġusepp Vella ħażżeż pjanta, is-Sur Ġuże’ Damato rfinaha taħt l-id tal-perit Ġużepp Xuereb. Fit-13 ta’ Lulju 1952 l-Arċisqof Mik. Ġonżi bierek l-Ewwel Ġebla. Il-Parrinijiet kienu l-Kav. Injażju Bonavia u l-Kaptan W. Whindam Grech. Dun Ġużepp, il-President Anġlu Mifsud, il-Kumitat w il-membri kif ukoll xi rġiel taċ-Ċirkolu S. Sidor, ħadmu lejl u nhar fil-bini tas-Sala l-kbira u xi kmamar oħra. Ix-xogħol tal-bini kien f’idejn l-imgħallem Ġio Marija Camilleri u ibnu Greżżju.

F’Novembru 1953 l-Arċisqof Mik. Ġonżi ġie jbierek u jiftaħ is-sala l-kbira li ssemmiet SALA DUN EDGAR f’ġieħ il-Kappillan ta’ dak iż-żmien. Kien jum ta’ ferħ kbir għall-Imġarrin kollha speċjalment għall Dun Ġużepp u ż-żagħżagħ. Il-post kollu ħa l-isem tal-“QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA” f’ġieħ u ħajr lil Madonna, għażiża ħafna għal Dun Ġużepp u ż-żagħżagħ.

oratorjuFtit snin wara tlesta l-bini kollu tal-ewwel sular u fis-sena 1967 tlesta wkoll il-bini kollu tat-tieni sular. Fis-16 ta’ April 1967 l-Arċisqof Mik. Ġonżi ġie għat-tielet darba biex ibierek u jiftaħ uffiċjalment l-Oratorju QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA,  lest mill-bini kollu u mgħammar bil-ħtiġijiet kollha. Il-President kien Karmelo Mifsud, li mbagħad emiġra lejn l-Awstralja.

Kif ġie dan l-isem tal-Oratorju?
Malli Dun Ġużepp Vella ħa f’idejh l-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur, hu beda jxerred id-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija fost l-insieħbin u l-parroċċa. Biex tkun tista’ ssir festa aktar solenni f’ġieħ il-Madonna, Vinċenzo Vassallo rreġala statwa sabiħa tal-Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija liċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur. Għalhekk, meta l-Oratorju ġie biex jiġi nawġurat, qisu awtomatikament ġie msemmi għal Madonna,

oratorju2L-Oratorju “Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija”
Il-fundatur tal-Oratorju, Dun Ġużepp Vella, fil-bini kien mgħejjun mill-kumitat taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr, bħala ċentru tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr u Proprijieta’ tal-parroċċa tal-Imġarr.