Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija

ghaqdiet_header

Indirizz:      153, Triq San Pawl, Mġarr.
Telephone: 21574765

Direttur: Il-Kappillan Dun George J. Schembri
Ko-Ordinatriċi:  Anthea Vella
Rapreżentanta Azzjoni Kattolika: Maria Camilleri
Delegat għas-Sala Dun Edgar: Anthony Vassallo

Għan:
L-Oratorju , ikun Ċentru ta’ Formazzjoni  Nisranija u Umana għan-nies kollha tal-Paroċċa.
Fundatur: Dun Ġużepp Vella

Attivitajiet ohra:
Katekeżi għat-Tfal minn Year 1 sa Form 1.
Laqgħat għaż-żgħażagħ: Il-Ġimgħa : 7.30 p.m.
Klabb Sajf għat-Tfal : Attivita darba fil-ġimgħa.

Animaturi laqgħat Żgħażagħ:  Rita Sammut, Anthea Vella, Kummissjoni Żgħażagħ
Responsabbli: Il-Kappillan Dun George J. Schembri

L-Oratorju “Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija” jinsab fi Triq San Pawl kantuniera ma’ Triq Santa Marija. Il-bieb prinċipali jinsab fi Triq San Pawl. Hu twil madwar sitta u tletin (36) metro u għoxrin (20) metro wiesgħa.

L-Oratorju jikkonsisti f’sala kbira (Sala Dun Edġar) b’palk spażżjuż u auditorium b’580 siġġu, attreżżata b’żewġ projeċtors għal films, 35 mm. Fis-sular ta’ fuq hemm sala kbira oħra ddedikata lil fundatur Dun Ġużepp Vella. Fil-post hemm ukoll Bar spażżjuż, Billiards full-siże u xi 10 kmamar oħra għall-użu tat-Tagħlim.

ORIĠNI
Meta l-għelieqi magħrufa bħala IX-XAGĦRA TAR-RAGĦAD tal-Imġarr inbiegħu, ix-xerrejja, bejniethom ilkoll, taw biċċa art ta’ madwar sagħajn (stmata madwar £60) lil Dun Ġużeppe Micallef(miet fil-25 ta’ Mejju 1980) li kien l-Assistant Ekklesjastiku taċ-ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur. Il-kuntratt sar quddiem in-Nutar Ġuseppi Sammut fid-dsatax ta’ Ġunju 1945. Il-komparenti kienu Ġiovanni Zammit f’isem l-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr u Salvatore Vella, bin Tumas u Pawla nee Muscat, f’isem id-donaturi l-oħra kollha. Il-għan tad-donazzjoni kien biex jinbena ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika.

Malli Dun Ġużepp Vella kien ordnat qassis f’Awwissu 1946, hu ħa f’idejh iċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon, li dak iż-żmien kien f’Nr. 1, Triq Dun Edgar. Hu mill-ewwel ra l-ħtieġa ta’ post modern bl-eżiġenżi moderni fejn jiltaqgħu ż-żagħżagħ.

oratorju

F’April 1951 Dun Ġużepp Vella rnexxielu jixtri biċċa art oħra mingħand Ġużeppa Schembri. Din l-art kien fiha kejl ta’ ‘l fuq minn tlett sigħan. Din swiet £330, rigal ta’ Dun Ġużepp Vella. Din il-biċċa raba’ kienet tmiss mal-biċċa raba’ li kien qala Dun Ġużepp Miċallef. Din l-art Dun Ġużepp Vella xtraha f’isem iċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika, Ven. Injażju Falzon, tal-Imġarr. Il-kuntratt sar fit-tlieta ta’ April 1951 min-Nutar Ġużeppi Spiteri (Naxxar). Il-komparenti kienu Ġużeppa Schembri f’ismha u Dun Ġużepp Vella f’isem iċ-Ċirkolu tal- Azzjoni Kattolika, Ven. Injażju Falzon.

Bil-ftehim u l-permess tal-Kappillan Dun Edgar Salomone, Dun Ġusepp Vella ħażżeż pjanta, is-Sur Ġuże’ Damato rfinaha taħt l-id tal-perit Ġużepp Xuereb. Fit-13 ta’ Lulju 1952 l-Arċisqof Mik. Ġonżi bierek l-Ewwel Ġebla. Il-Parrinijiet kienu l-Kav. Injażju Bonavia u l-Kaptan W. Whindam Grech. Dun Ġużepp, il-President Anġlu Mifsud, il-Kumitat w il-membri kif ukoll xi rġiel taċ-Ċirkolu S. Sidor, ħadmu lejl u nhar fil-bini tas-Sala l-kbira u xi kmamar oħra. Ix-xogħol tal-bini kien f’idejn l-imgħallem Ġio Marija Camilleri u ibnu Greżżju.

F’Novembru 1953 l-Arċisqof Mik. Ġonżi ġie jbierek u jiftaħ is-sala l-kbira li ssemmiet SALA DUN EDGAR f’ġieħ il-Kappillan ta’ dak iż-żmien. Kien jum ta’ ferħ kbir għall-Imġarrin kollha speċjalment għall Dun Ġużepp u ż-żagħżagħ. Il-post kollu ħa l-isem tal-“QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA” f’ġieħ u ħajr lil Madonna, għażiża ħafna għal Dun Ġużepp u ż-żagħżagħ.

oratorju2

Ftit snin wara tlesta l-bini kollu tal-ewwel sular u fis-sena 1967 tlesta wkoll il-bini kollu tat-tieni sular. Fis-16 ta’ April 1967 l-Arċisqof Mik. Ġonżi ġie għat-tielet darba biex ibierek u jiftaħ uffiċjalment l-Oratorju QALB BLA TEBGĦA TA’ MARIJA,  lest mill-bini kollu u mgħammar bil-ħtiġijiet kollha. Il-President kien Karmelo Mifsud, li mbagħad emiġra lejn l-Awstralja.

Kif ġie dan l-isem tal-Oratorju?
Malli Dun Ġużepp Vella ħa f’idejh l-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur, hu beda jxerred id-devozzjoni lejn il-Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija fost l-insieħbin u l-parroċċa. Biex tkun tista’ ssir festa aktar solenni f’ġieħ il-Madonna, Vinċenzo Vassallo rreġala statwa sabiħa tal-Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija liċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur. Għalhekk, meta l-Oratorju ġie biex jiġi nawġurat, qisu awtomatikament ġie msemmi għal Madonna,

L-Oratorju “Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija”
Il-fundatur tal-Oratorju, Dun Ġużepp Vella, fil-bini kien mgħejjun mill-kumitat taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr, bħala ċentru tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr u Proprijieta’ tal-parroċċa tal-Imġarr.

 1. Il-għan ewlieni tal-Oratorju “Qalb bla Tebgħa ta’ Marija” hu biex iservi bħala ċentru tal-Azzjoni Kattolika taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-ġuvintur.
 2. Iċ-ċirkolu San Sidor tal-Azzjoni Kattolika tal-irġiel ikollu s-sede tiegħu fiħ.
 3. Ixerred id-devozzjoni lejn il-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.
 4. Nies oħra jistgħu jkunu mistiedna għal xi laqgħat, rikreazzjonijiet, attivitajjiet oħra, etċ.
 5. Iservi bħala Dar tad-Duttrina għat-tfal kollha, subien u bniet, tal-Imġarr.
 6. Ikun Ċentru Soċjali u rikreattiv parrokkjali.
 7. Fih jistgħu jagħmlu laqgħat enti ekklezjastiċi oħra bil-permess tad-direttur.
 8. Id-Direttur jista’ jagħti permess għal xi laqgħat minn Għaqdiet Kattoliċi.
 • L-Oratorju, bħala Kap, għandu d-Direttur, qassis magħżul mill-Kappillan tal-Imġarr. Possibilment għandu jkun ukoll l-Assistant Ekklesjastiku taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-Azzjoni Kattolika tal-Ġuvintur.
 • Id-Direttur tal-Oratorju, irid jieħu ħsieb is-Sala Dun Edgar u jżommha ħajja b’ħidmiet rikreattivi (p.e. films, theatriċals)
 • Id-Direttur jieħu ħsieb li ssir laqgħa marjana kull l-Ewwel Sibt tax-xahar; għal din il-laqgħa jkun mistieden kulħadd.
 • Id-Direttur, fit-tmexxija, fl-amministrazzjoni u fil-ħsieb tal-Oratorju, ikollu l-għajnuna tal-kumitat taċ-Ċirkolu Ven. Injażju Falzon tal-ġuvintur.
 • F’kas li ċ-Ċirkolu Ven Injażju Falzon jiġi xolt, id-Direttur jibqa’ jamminstra l-Oratorju f’isem il-parroċċa Marija Assunta tal-Imġarr.
 • Membri tal-kumitat taċ-Ċirkolu (Oratorju) ma jistgħux ikunu membri f’kumitati oħra li mhumiex ekklesjastiċi.
 • L-affarijiet tal-Oratorju ma jistgħux ikunu mislufa jew mogħtija lil barranin, ħlief mislufa biss bil-permess tad-Direttur, lil knisja jew liċ-ċirkoli oħra tal-Azzjoni Kattolika tal-Imġarr.
 • L-ebda parti tal-Oratorju qatt ma tista’ tkun użata minn xi partit politiku.
 • L-ebda parti mill-Oratorju ma tista’ tintuża biex barranin jagħmlu profit biha p.e.  tombli, shows, etċ.
 • Mill-qligħ kollu (jekk ikun hemm) li jkollu l-Oratorju, għandhom jitħallsu l-ispejjeż kollha meħtieġa biex jinżammu iċ-Ċirkoli tal-Azzjoni Kattolika tal-ġuvintur u rġiel. Demmet li l-Oratorju ikollu finanżi biżżejjed, il-membri taċ-ċirkoli ma jħallsu l-ebda miżata.

N.B.  Saret użanża li ġħal ħabta tal-Milied id-Direttur jagħti somma flus bħala rigal liċ-Ċirkolu San Sidor.


EMENDI

Biex isiru emendi għal dawn ir-reġolamenti tal-Oratoju “Qalb Bla Tebgħa Ta’ Marija”, hi meħtieġa l-approvazzjoni tal-Kappillan tal-Imġarr u tal-Ordinarju tad-Djoċesi.

 1. Fiera nhar Lapsi:   il-qligħ ikun għall-knisja parrokkjali tal-Imġarr, jekk l-Oratoju, ma jkollux xi dejn jew xi spiża straordinarja.
 2. Party fl-Aħħar tas-Sena jew jum ieħor għall-membri tal-Azzjoni Kattolika tal-Ġuvintur u rġiel u ħbieb oħra (b’mod speċjali l-kleru kollu tal-parroċċa).
 3. Party għat-tfal kollha, subien u bniet, tal-Imġarr, fil-ġranet tal-Milied. L-ispiża tinqasam bejn iċ-ċirkoli S. Teresa u Ven. Injażju Falzon.
 4. Ħarġa għal Għawdex fis-sajf għal ġuvintur tal-Azzjoni Kattolika, issussidjata mill-Oratorju. Idumu xi tlett ijiem.
 5. Żjara bl-istatwa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija fl-inħawwi tal-parroċċa u imbagħad tieħu sehem fil-festa tar-Rużarju tal-parroċċa fit-tieni Ħadd ta’ Ottubru.
 6. Rużarju: f’kull laqgħa tal-Azzjoni Kattolika għal-benefatturi.
 7. Quddies: għal membri u benefatturi mejtin f’xi jum f’Novembru.
 8. Tislima lill-Madonna: Mill-membri huma u dieħlin u ħierġin fl-Oratorju.
 • Festa liturġika tal-Qalb bla tebgħa ta’ Marija is-Sibt, l-għada tal-festa tal-Qalb ta Ġesu’.
 • Festa esterna tal-Oratorju, fil-festa tar-Rużarju, tieni Ħadd ta’ Ottubru
 • Tifkira tat-twelid u mewt tal-Ven. Injażju Falzon fl-1 ta’ Lulju.
 • Festa ta’ San Sidor, f’Mejju.
 • It-Tesserament tal-Azzjoni Kattolika.
 • Tkun ħaġa xierqa li tkun imfakkra l-ġurnata tal-mewt tal-Fundatur, DUN ĠUŻEPP VELLA, b’xi quddiesa għall-membri kollha.

Bidu fil-Preparamenti għal ĦAMSIN SENA minn nindu nfetaħ l-ORATORJU

Meta l-Arċisqof talabni biex niġi hawn l-Imġarr bħala viċi-kappillan u biex nieħu ħsieb l-Oratorju aċċettajt bil-qalb kollha u b’għajnejja malgħuqa. Illum wara ftit xhur li illi magħkom ma jiddispjaċini xejn għaliex qatt ma bsart kemm hu post sabiħ u li għandu nies ta’ qalb kbira.
Minn meta dħalt għall-ewwel darba fl-Oratorju bdejt noħlom. Għall-ewwel il-ħolm tiegħi kien fuq affarijiet żgħar. Iżda meta ndunajt li minn hawn u sentejn oħra eżattament fis-sena 2017 l-Oratorju jagħlaq ĦAMSIN SENA minn mindu nfetaħ bdejt noħlom iżjed bil-kbir. Għalhekk nixtieq naqsam magħkom il-ħolma tiegħi biex jekk hemm xi ħadd li hu ta’ l-istess fehemha f’din l-ħolma ssir ta’ kulħadd.
Meta smajt bl-attivita’ tal-Maratona Sport ħsibt flimkien mal-kumitat biex nibdew minn hawn. Din is-sena l-ġbir tal-fondi ħa jssir b’risq l-Oratorju ħalli sa 2017 nkunu nistgħu nagħmlu xi progetti ta’ ristwar biex nimmodernaw l-Oratorju.
Ma’ l-attivita’ tal-Maratona Sport xtaqna nagħmlu wkoll bħal “Open Day” ta’ Oratorju. Barra li xtaqna nuru f’liema kondizzjoni qiegħed l-Oratorju, kull min jiġi f’kull kamra ssib għaddej xi attivita’ oħra ta’ kull tip ta’ sport, biegħ ta’ pjanti, oġġetti, lotterija, Tombla u anki varjieta’ fis-Sala Dun Edgar. Dan ifissir li f’kull ħin li tiġu ħa ssibu xi attivita’ għaddejja. Il-ħsieb tal-Maratona mhux biss li issir għax hekk mdorrijien magħmlu. Imma għandna tkun il-bidu fejn nerġgħu nibnu ir-relazzjonijiet ta’ bejnietna li naħdmu flimkien għal skop wieħed: “Il-Ġid ta’ Imġarr u l-formazzjoni sħiħ tal-Imġarrin Kollha”. Nixtieq ħafna li wara din l-attivita’ jkunu ħafna dawk in-nies minn kull kategorija ta’ eta’ li jibqgħu jiffrekkewntaw l-Oratorju.
Il-ħsieb huwa li jibdew isiru laqgħat ta’ formazzjoni spiritwali, kulturali, umanistici u sportivi biex nikbru flimkien bħala poplu nisrani. Nispera lil KULĦADD isib postu fl-Oratorju. Ngħiduha kif inhi ma nistgħux nippretendu li l-Oratorju jerġa’ jkunu bħalma kien darba, imma b’interess u ħidma ta’ kulħadd nistgħu flimkien noqordu għal xi ħaġa simili. Niftakkru li qiegħed ngħixu fiż-żminijiet differenti u diffiċili għalhekk jeħtieġ li noffru l-alternativi positivi u tajbin li jgħoddu għaż-żminjietna u għal kulħadd. Il-ħajja ta’ l-Oratorju hija responsabilta’ ta’ KULĦADD.
Ma nixtieqx li din l-attivita’ tal-Maratona tkun biss biex jinġabru l-flus imma biex kulħadd jagħti is-sehem tiegħu kemm bil-flus kif ukoll bil-parteċipazzjoni f’kull attivitajiet li ħa isiru matul il-Maratona kif ukoll fil-laqgħat li jsiru minn żmien għaż-żmien fil-futur. Noqgħodu attenti li faċli naqgħu fi żball li ngħidu ħafna affarijiet u nagħtu tort lil dak u lil ieħor fuq dak li ġara fl-imgħoddi u jien nibqa’ b’idi marbutha u frisk bħal ħassa. Għal daqstant qed noffru programm ta’ divirsi gruppi li matul dawn is-snin li ġejjien jistgħu jieħdu l-ħajja. Kulħadd jistgħa jagħmel parti minn xi grupp skont l-eta’ jew interessi tiegħu, kif jidher minn dan id-disin.